Obchodne podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Technozvar, s.r.o.

 

I. Vymedzenie pojmov

Na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie:

 1.  „Predávajúcim“ spoločnosť Technozvar, s.r.o., so sídlom Strojnícka 3, 080 06, Ľubotice, Slovenská republika, IČO: 43 830 633, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 19356/P, telefón: 051 77 65 641, email: technozvar@technozvar.sk. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti;
 2. „Kupujúcim“ osoba, ktorá má záujem uzavrieť s Predávajúcim alebo s Predávajúcim uzavrie kúpnu zmluvu prostredníctvom internetových stránok www.technozvar.sk;
 3. „Spotrebiteľom“ Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti;
 4. „Registrovaným užívateľom“ osoba, ktorá sa zaregistruje v Internetovom obchode za účelom využívania služieb spojených s on-line registráciou;
 5. „Zmluvnými stranami“ Predávajúci a Kupujúci;
 6. „Zmluvou“ kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom internetových stránok www.technozvar.sk;
 7. „Internetových obchodom“ obchod prevádzkovaný pod doménou www.technozvar.sk.

 

II. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na uzatváranie zmlúv, ktorých predmetom je tovar ponúkaný Predávajúcim, s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku v Internetovom obchode, a sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzavretej Zmluvy.
 2. Pokiaľ nie je v písomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo zákonom stanovené inak, uplatnia sa na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim tieto obchodné podmienky. Zmluvné strany sa v súlade s ust. článku 6 ods. 2 nariadenia č. 593/2008/ES dohodli, že otázky neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej spoločne len „Rozhodné právo“). V prípade, že Kupujúci je Spotrebiteľom a niektoré z jeho práv a povinností v zmysle týchto obchodných podmienok a Rozhodného práva sú právnym poriadkom krajiny, v ktorej má svoj domicil, upravené odlišne, použije sa právna úprava, ktorá je pre Kupujúceho priaznivejšia.

 

III. Tovar

 1. Webové rozhranie Internetového obchodu obsahuje informácie o tovare určenom Predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia jeho hlavných vlastností, ceny, možností platby, možností dopravy a ďalších informácií vzťahujúcich sa ku konkrétnemu tovaru.
 2. Kúpna cena tovaru v Internetovom obchode je uvedená vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Kúpna cena tovaru zostáva v platnosti po dobu, po ktorú je u príslušného tovaru uvedená v Internetovom obchode. Ceny tovaru na webovom rozhraní Internetového obchodu platia pre elektronickú objednávku a nemusia sa zhodovať s cenami v kamennej predajni.
 3. Ak sú u tovaru na Internetových stránkach uvedené dve sumy, z ktorých jedna suma je prečiarknutá, má prečiarknutá suma iba informatívny charakter a kúpnou cenou je suma nižšia, ktorá nie je prečiarknutá.
 4. Všetky informácie týkajúce sa tovaru uvedené v Internetovom obchode, napr. opis tovaru, jeho špecifikácia, fotografie atď., sú informáciami dostupnými Predávajúcemu v čase ich uverejnenia, pričom tovar sa môže v skutočnosti určitým spôsobom od týchto informácií líšiť, napríklad v závislosti od displeja zariadenia, za pomoci ktorého Kupujúci pristupuje do Internetového obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať úpravy menšieho rozsahu pri popise tovaru za účelom uvedenia popisu do súladu so skutočnosťou.
 5. Ponuky tovaru umiestnené v Internetovom obchode sú časovo a množstevne obmedzené, tak ako je uvedené v konkrétnych prípadoch pri tovare v Internetovom obchode alebo v rámci upútavky týkajúcej sa marketingových akcií Predávajúceho.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť u konkrétneho tovaru maximálny počet nákupov, ktoré môže realizovať jednotlivý Kupujúci, a to z dôvodu zaistenia spravodlivej možnosti nákupu všetkých Kupujúcich. Takéto prípadné obmedzenie je vždy uvedené pri popise konkrétneho tovaru v Internetovom obchode.

 

IV. Informácie pred uzavretím Zmluvy a postup uzavretia Zmluvy

 1. Pred uzavretím Zmluvy oznamuje Predávajúci Spotrebiteľovi nasledovné informácie:
  1.1.   možné spôsoby platby sú uvedené v čl. VI. týchto obchodných podmienok a spôsob dodania tovaru je uvedený v čl. V. týchto obchodných podmienok,
  1.2.   pre dodanie tovaru platia iba tie obmedzenia, ktoré sú uvedené v čl. III týchto obchodných podmienok,
  1.3.   Predávajúci nie je vo vzťahu ku Spotrebiteľovi ani k Registrovanému užívateľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania,
  1.4.   Spotrebiteľ sa môže v rámci mimosúdneho vybavovania sťažnosti obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom adresy technozvar@technozvar.sk, a ďalej môže podať sťažnosť proti postupu Predávajúceho k orgánu dohľadu alebo štátneho dozoru, ktorým je vo veciach ochrany spotrebiteľa Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj so sídlom Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov, a vo veciach ochrany osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava,
  1.5.   v prípade odstúpenia od Zmluvy Spotrebiteľ znáša náklady za vrátenie tovaru, tak ako je uvedené v čl. VII. týchto obchodných podmienok,
  1.6.   bližšie informácie o využití práva na odstúpenie od Zmluvy a o formulári na odstúpenie od Zmluvy sú uvedené v čl. VII. týchto obchodných podmienok,
  1.7.   náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, prostredníctvom ktorých je uzavretá Zmluva, nesie v plnej výške Kupujúci, pričom výška týchto nákladov je závislá na podmienkach poskytovateľa telekomunikačných služieb, ktorého Kupujúci pri uzavretí Zmluvy využíva. Zo strany Predávajúceho nie sú účtované žiadne dodatočné poplatky za využitie prostriedkov komunikácie na diaľku,
  1.8.   bližšie informácie o nákladoch na prostriedky komunikácie na diaľku sú uvedené v čl. II. ods. 3 týchto obchodných podmienok
  1.9.    Spotrebiteľ nie je povinný zaplatiť pred uzavretím Zmluvy žiadnu zálohu ani inú obdobnú platbu. Tým nie je dotknutá možnosť Kupujúceho zvoliť pre zaplatenie kúpnej ceny a nákladov na dopravu platbu kartou on-line,
  1.10.   Zmluva nie je uzatváraná na dobu neurčitú a jej predmetom nie je opakované plnenie,
  1.11.   údaje o záruke a právach vznikajúcich z vadného plnenia, ako aj ďalšie podmienky na uplatňovanie týchto práv, sú uvedené v čl. VIII. týchto obchodných podmienok,
  1.12.   výška nákladov na dodanie tovaru je uvedená v čl. V. týchto obchodných podmienok,
 2. Tieto obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 3. Tým, že Kupujúci odošle prostredníctvom Internetového obchodu objednávku, súhlasí s uzavretím Zmluvy dištančným spôsobom s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.
 4. Technické kroky, ktoré vedú k uzavretiu Zmluvy, sú nasledovné:
  4.1.   ​Po zadaní adresy Internetového obchodu v internetovom prehliadači sa Kupujúcemu zobrazí ponuka tovaru a Kupujúci má možnosť zvoliť si konkrétny tovar;
  4.2.   Potom, čo Kupujúci zvolí konkrétny tovar z ponuky Predávajúceho, zobrazia sa detailné informácie o tomto tovare, vrátane ceny, dostupných variant a množstva;
  4.3.   Kupujúci vyberie požadované množstvo a vloží tovar do elektronického nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „Do košíka“. Týmto je daný tovar rezervovaný na dobu, po ktorú Kupujúci prehliada stránky Internetového obchodu. Ak Kupujúci nedokončí nákup, tovar je z elektronického nákupného košíka automaticky odstránený a je uvoľnený späť do Internetového obchodu. Elektronický nákupný košík je Kupujúcemu prístupný kedykoľvek v čase nákupu po kliknutí na tlačidlo v hornej časti Internetového obchodu znázorňujúce košík;
  4.4.   Následne môže Kupujúci kliknutím na tlačidlo „Do košíka“ prejsť k svojej objednávke alebo môže ďalej prechádzať obsah Internetového obchodu;
  4.5.   Po kliknutí na tlačidlo znázorňujúce košík, resp. tlačidlo „Do košíka“, sa Kupujúcemu zobrazí prehľad vybraného tovaru obsahujúci pre každú položku vloženú do elektronického nákupného košíka označenie tovaru, zvolené množstvo, odhadovanú dobu dodania, cenu tovaru a ďalej tiež celkovú cenu zloženú zo súčtu cien všetkých položiek a ceny dopravy. Kupujúci má možnosť v tejto chvíli zvoliť si spôsob dopravy a platby a zároveň overiť obsah objednávky. Ak chce Kupujúci niektorú z položiek zmeniť či odstrániť, má možnosť vrátiť sa do Internetového obchodu prostredníctvom tlačidla „Pokračovať v nakupovaní“. Kliknutím na tlačidlo „Pokračovať v objednávke“ Kupujúci pristúpi k ďalšiemu kroku objednávky, v ktorom si zvolí, či chce nákup uskutočniť ako Registrovaný užívateľ alebo bez registrácie v Internetovom obchode.
  4.6.   Ak Kupujúci zvolí, či chce nákup uskutočniť ako Registrovaný užívateľ alebo bez registrácie, v ďalšom kroku objednávky vyplní svoje meno a priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Kupujúci je povinný vyplniť údaje, ktoré sú v tomto formulári označené symbolom hviezdičky. Bez vyplnenia týchto údajov nie je možné objednávku odoslať. Následne môže Kupujúci pokračovať na sumarizáciu objednávky kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“.
  4.7.   Ak Kupujúci po zobrazení sumarizácie nepožaduje žiadnu ďalšiu zmenu objednávky a ním zadaných údajov, zaškrtnutím príslušného poľa potvrdí, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú z tohto miesta prístupné kliknutím na odkaz „Obchodné podmienky“, vrátane oznámení pred uzavretím Zmluvy uvedených v ods. 1 tohto článku, a kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať s povinnosťou platby“ proces objednávky ukončí s vedomím, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar a náklady na jeho dodanie. Údaje, ktoré Kupujúci uvedie v objednávke, považuje Predávajúci za úplné a správne;
  4.8.   Po odoslaní objednávky bude Kupujúci automaticky presmerovaný na internetové stránky umožňujúce platbu platobnou kartou on-line (pripravujeme);
  4.9.   Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzavretá okamihom potvrdenia objednávky Kupujúceho Predávajúcim.
 5. V prípade, že Kupujúci uvedie pri svojej objednávke akúkoľvek poznámku či požiadavku, potom sa takáto poznámka či požiadavka nestáva súčasťou Zmluvy a jej obsah nie je pre Predávajúceho záväzný.
 6. Predávajúci zašle Kupujúcemu bezodkladne po uzavretí Zmluvy doklad o kúpe a potvrdenie o uzavretí Zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou potvrdenia o uzavretí Zmluvy sú tieto obchodné podmienky Predávajúceho. Kupujúci súhlasí, aby mu bolo potvrdenie o uzavretí Zmluvy vystavené a zaslané v elektronickej podobe, čím bude nahradená povinnosť Predávajúceho poskytnúť Kupujúcemu potvrdenie v listinnej podobe. Pokiaľ pri automatickom spracovaní objednávky Kupujúceho dôjde v elektronickom systéme objednávok k chybe, ktorá spôsobí, že takto zaslané znenie Zmluvy nezodpovedá objednávke Kupujúceho, Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu opravný e-mail potvrdzujúci správne znenie Zmluvy s upozornením, že ide o opravené znenie Zmluvy a že predchádzajúca Zmluva je neplatná, pretože došlo k chybe v elektronickom systéme.
 7. Predávajúci ukladá uzavreté Zmluvy a doručené objednávky v elektronickej podobe a uchováva ich po dobu stanovenú zákonom. Predávajúci neumožňuje prístup k archivovaným Zmluvám žiadnej ďalšej osobe. Predávajúci umožní Spotrebiteľovi prístup k Zmluve, ktorú s Predávajúcim uzavrel, ak o to Spotrebiteľ požiada písomne ​​e-mailom zaslaným na adresu technozvar@technozvar.sk. V takomto e-maile musí Spotrebiteľ požadovanú Zmluvu jednoznačne identifikovať, a to aspoň dátumom jej uzavretia, predmetom kúpy a číslom príslušnej objednávky.
 8. V prípade, že konkrétny tovar, ktorý je predmetom Zmluvy, sa už nevyrába, nedodáva, nie je na sklade alebo u ktorého dôjde k náhodnému poškodeniu počas prípravy na odoslanie, má Predávajúci právo od Zmluvy odstúpiť (teda stornovať objednávku), a to do 7 dní od jej uzavretia. O tejto skutočnosti bude Kupujúci bezodkladne informovaný. Ak už Kupujúci zaplatil cenu za konkrétny tovar alebo jej časť, bude táto čiastka vrátená Kupujúcemu.
 9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

 

V. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 1. Tovar je doručovaný na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako doručovaciu adresu pri vypĺňaní objednávky.
 2. Vyzdvihnutie tovaru osobne v sídle Predávajúceho je možné.
 3. Ak si Kupujúci nezvolí možnosť osobného prevzatia tovaru, potom mu bude tovar zaslaný prostredníctvom zvoleného dopravcu, ktorý je označený v objednávke. Predávajúci neumožňuje zaslanie tovaru prostredníctvom iného dopravcu, než tých, ktorých uvádza v Internetovom obchode.
 4. Náklady na dodanie tovaru tvorí len cena dopravy. Náklady na dodanie tovaru platí Kupujúci.
 5. Ak nie je dodacia doba uvedená pri konkrétnom tovare, platí, že Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar najneskôr do 30 dní od uzavretia Zmluvy. Pokiaľ si Kupujúci objedná tovar s rôznou dodacou dobou v rámci jednej objednávky, je dodacou dobou je tá najdlhšia z nich.
 6. Kupujúci je oboznámený s tým, že vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k predĺženiu dodacej doby z dôvodu meškania vzniknutého z nepredvídateľných dôvodov, ktoré Predávajúci nemohol ovplyvniť.
 7. O odoslaní tovaru informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú pri vyplňovaní objednávky.
 8. Akékoľvek dodatočné náklady na dopravu, ktoré vzniknú na základe dodatočných požiadaviek Kupujúceho potom, čo Predávajúci odovzdal tovar k preprave, napríklad z dôvodu následnej zmeny miesta dodania Kupujúcim, je povinný platiť Kupujúci. V prípade, že Kupujúci neprevezme tovar pri doručení a požaduje opätovné doručenie, znáša náklady opakovaného doručenia.
 9. V prípade bezdôvodného neprevzatia tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
 10. Kupujúcemu sa pri preberaní tovaru od dopravcu odporúča prehliadnuť stav zásielky a v prípade známok jej zjavného poškodenia (roztrhnutý alebo deformovaný obal a pod.) by mal prevzatie odmietnuť.

 

VI. Platobné podmienky

 1. Kupujúci môže cenu tovaru a náklady na jeho dodanie zaplatiť niektorým zo spôsobov, ktoré má na výber v rámci ponuky Internetového obchodu pred uskutočnením svojej objednávky, a to:

  1.1.   V hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v sídle Predávajúceho,
  1.2.   Na dobierku – v hotovosti pri prevzatí tovaru od dopravcu,
  1.3.   Prevodom na účet

 

VII. Odstúpenie od Zmluvy Spotrebiteľom

 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu kedykoľvek od okamihu uzavretia Zmluvy najneskôr do uplynutia lehoty štrnástich dní odo dňa, keď prevezme tovar od dopravcu, prípadne ak je predmetom Zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, do štrnástich dní odo dňa, kedy od dopravcu prevezme poslednú dodávku tovaru.
 2. Predávajúci môže v jednotlivom prípade jednostranne ponúknuť Spotrebiteľovi dlhšiu lehotu na odstúpenie od Zmluvy, a to zverejnením takejto ponuky v Internetovom obchode.
 3. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy nemožno chápať ako právo na bezplatné zapožičanie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
 4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy o dodávke tovaru v prípadoch stanovených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., predovšetkým teda v prípade predaja tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 5. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy ešte predtým, než mu bude odoslaný objednaný tovar. V takom prípade sa Spotrebiteľ vyhne plateniu nákladov na vrátenie tovaru Predávajúcemu, ktoré inak Spotrebiteľ nesie.
 6. Odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ uskutočniť zaslaním alebo osobným odovzdaním písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy na adrese sídla Predávajúceho, alebo zaslaním na emailovú adresu technozvar@technozvar.sk. Obsahom odstúpenia musí byť aspoň meno a priezvisko Spotrebiteľa, ulica, číslo domu, PSČ, mesto, dátum uzavretia Zmluvy, číslo objednávky a rozsah, v ktorom Spotrebiteľ od Zmluvy odstupuje. Pre odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ využiť aj formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok.
 7. Ak Spotrebiteľ odstúpi v plnom alebo čiastočnom rozsahu od Zmluvy, je povinný zaslať tovar, ohľadom ktorého odstúpil od Zmluvy, Predávajúcemu na adresu jeho sídla, resp. odovzdať tovar na tejto adrese osobne alebo umožniť prevzatie tohto tovaru kuriérom bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od Zmluvy.
 8. Náklady za vrátenie tovaru a iné náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu nesie v plnej výške Spotrebiteľ.
 9. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky finančné prostriedky, ktoré mu Spotrebiteľ poskytol, tj. Kúpnu cenu tovaru, ohľadom ktorého Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy, a náklady na dodanie tovaru k Spotrebiteľovi, bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od Zmluvy. V prípade, že predmetom Zmluvy bolo viac kusov tovaru a Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy iba ohľadom niektorých z týchto kusov, Predávajúci Spotrebiteľovi vráti náklady na dodanie iba v tomto rozsahu, nie však náklady na dodanie zvyšných kusov tovaru, ohľadom ktorých Spotrebiteľ od Zmluvy neodstúpil.
 10. Predávajúci nie je povinný vrátiť kúpnu cenu tovaru, ohľadom ktorého Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy, ani náklady na dodanie tovaru skôr, než mu Spotrebiteľ odovzdá príslušný tovar.
 11. Poukázanie prípadných zľavových kupónov Spotrebiteľovi je jednostranným právnym úkonom Predávajúceho. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy ohľadom tovaru, na ktorého úhradu použil úplne alebo čiastočne zľavový kupón, nemá nárok na preplatenie zľavového kupónu v peniazoch ani na iné náhrady. Spotrebiteľ má právo vždy iba na vrátenie skutočne zaplatenej kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.
 12. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, tj. ak dôjde k využitiu práva Spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom, ktorý bol predmetom Zmluvy, vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky, vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú ich hodnoty považované za bezdôvodné obohatenie Spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má Predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške rovnajúcej sa obvyklej cene darčekov.
 13. Ak je hodnota vráteného tovaru znížená v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, môže Predávajúci uplatniť voči Spotrebiteľovi právo na náhradu škody. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať.
 14. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, v prípade odstúpenia od Zmluvy budú Spotrebiteľovi vyššie uvedené peňažné prostriedky vrátené prevodom na bankový účet Spotrebiteľa alebo na bankový účet, ktorý Spotrebiteľ oznámi Predávajúcemu. Ak tento spôsob nie je možný, peňažné prostriedky budú Spotrebiteľovi vrátené formou poštovej poukážky zaslanej na adresu Spotrebiteľa.
 15. Zmluvné strany sa uzavretím Zmluvy dohodli, že aj Predávajúcemu prináleží právo na odstúpenie od Zmluvy za nasledovných podmienok. V prípade, ak si Kupujúci zvolil spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar na dobierku, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak si Kupujúci neprevezme objednaný tovar riadne a včas alebo ak sa objednaný tovar vráti späť Predávajúcemu po neúspešnom pokuse o jeho dodanie Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov na prepravu, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného tovaru.
 16. V prípade, ak si Kupujúci zvolil spôsob úhrady kúpnej ceny platobnou kartou, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak neobdrží od Kupujúceho úhradu Kúpnej ceny za objednaný tovar do jedného dňa odo dňa uzavretia Zmluvy.

 

VIII. Zodpovednosť za vady a záruka

 1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v okamihu jeho prevzatia Spotrebiteľom a následne po dobu 24 mesiacov, tj. počas zákonom stanovenej záručnej doby, bez vád. Predávajúci najmä zodpovedá za to, že tovar má v čase jeho prevzatia Spotrebiteľom a následne po dobu 24 mesiacov akosť a vlastnosti, ktoré si Zmluvné strany dohodli, prípadne ak takéto dojednanie chýba, akosť a vlastnosti, ktoré Predávajúci opísal alebo ktoré Spotrebiteľ očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy Predávajúceho, že sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, že tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady tovaru do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru.
 3. Spotrebiteľovi sa odporúča tovar okamžite po jeho prevzatí prezrieť a presvedčiť sa o jeho kvalite, vlastnostiach a množstve.
 4. Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v ods. 1 tohto článku obchodných podmienok, pričom vadu je možné odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať tiež výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 6. Ak Spotrebiteľ neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, ani neodstúpi od Zmluvy, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že ide o neodstrániteľnú vadu.
 7. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Spotrebiteľ namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 8. Nároky zo zodpovednosti za vady môže Spotrebiteľ uplatniť u Predávajúceho zaslaním alebo osobným odovzdaním reklamácie a vadného tovaru Predávajúcemu na adrese jeho sídla alebo zaslaním reklamácie na emailovú adresu technozvar@technozvar.sk a odovzdaním vadného tovaru Predávajúcemu. Spolu s popisom vady Spotrebiteľ Predávajúcemu oznámi, aký nárok si zvolil. Svoju voľbu nie je oprávnený bez súhlasu Predávajúceho dodatočne meniť; to neplatí, ak Spotrebiteľ žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.
 9. Tovar odovzdaný na reklamáciu by mal byť z hygienických dôvodov čistý, v opačnom prípade môže Predávajúci reklamáciu odôvodnene zamietnuť.
 10. Predávajúci namiesto záručného listu vystavuje doklad o kúpe tovaru.
 11. Predávajúci Spotrebiteľovi na jeho žiadosť vydá písomné potvrdenie o povinnostiach z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom.
 12. Predávajúci Spotrebiteľovi písomne potvrdí, kedy došlo k uplatneniu nároku Spotrebiteľa, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Spotrebiteľ požaduje. Po vybavení reklamácie Predávajúci Spotrebiteľovi písomne ​​potvrdí dátum a spôsob vybavenia reklamácie, prípadne vystaví potvrdenie o vykonaní opravy a čase jej trvania alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 13. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní a v prípade, kedy posúdenie vady vyžaduje technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci so Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote.
 14. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu Predávajúci Spotrebiteľovi preplatí v prípade, že reklamácia bude vyhodnotená ako oprávnená.
 15. V prípade, že bude reklamácia vybavená dodaním nového tovaru, dochádza okamihom dodania nového tovaru Spotrebiteľovi k prevodu vlastníckeho práva k vadnému tovaru na Predávajúceho. V prípade, že reklamácia bude vybavená poskytnutím primeranej zľavy Spotrebiteľovi alebo Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, Predávajúci mu vráti príslušné peňažné prostriedky prevodom na bankový účet Spotrebiteľa alebo na bankový účet, ktorý Spotrebiteľ oznámi Predávajúcemu. Ak tento spôsob nie je možný, peňažné prostriedky budú Spotrebiteľovi vrátené formou poštovej poukážky zaslanej na adresu Spotrebiteľa. Výnimky môžu byť v odôvodnených prípadoch dojednané so zákazníckou podporou Predávajúceho.
 16. Na darčeky a ďalšie bezplatne poskytnuté plnenia, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek nároky Spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti za vady. Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola medzi Zmluvnými stranami dojednaná nižšia cena tovaru.

 

IX. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo Zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, a spory s touto Zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Ďalšie subjekty ARS sú uvedené v zozname na stránkach http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Spotrebiteľ. Okrem ARS má Kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

 

X. Registrácia v Internetovom obchode

 1. Návštevník Internetového obchodu má v rámci svojej objednávky alebo mimo objednávky možnosť registrovať sa v Internetovom obchode a stať sa tak Registrovaným užívateľom.
 2. Registrácia v Internetovom obchode je podmienkou uzavretia bezodplatnej zmluvy o poskytovaní služieb spojených s registráciou, ktoré spočívajú vo vytvorení užívateľského účtu v Internetovom obchode, v získaní možnosti spravovať objednávky v prostredí on-line, v zapojení sa do vernostného programu Predávajúceho, v získaní možnosti uskutočňovať budúce nákupy bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov a v získaní možnosti sledovať históriu nákupov, tj. služieb, ktoré by bez registrácie v Internetovom obchode nebolo možné poskytnúť. Registrovaný užívateľ znáša len cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré použije pri prístupe k Internetovému obchodu a registrácii.
 3. Prípadné komplikácie pri registrácii v Internetovom obchode alebo chyby spojené s užívateľským účtom môže Registrovaný užívateľ nahlásiť Predávajúcemu, ktorý však nezodpovedá za to, že jeho systém, teda aj užívateľský účet, bude dostupný nepretržite, predovšetkým z dôvodov potrebných aktualizácií a nutných opráv softvérového a hardvérového vybavenia.
 4. Užívateľský účet Registrovaného užívateľa je chránený prihlasovacou emailovou adresou a heslom. Za zabezpečenie prihlasovacej emailovej adresy a hesla pred stratou a zneužitím zodpovedá Registrovaný užívateľ.
 5. Registrovaný užívateľ môže svoj užívateľský účet v Internetovom obchode kedykoľvek a bez akýchkoľvek obmedzení zrušiť, tj. odstúpiť od zmluvy o poskytovaní vyššie uvedených služieb. Užívateľský účet môže na žiadosť Registrovaného užívateľa zrušiť aj Predávajúci. Postupy a práva Registrovaného užívateľa podľa čl. VII., VIII a IX. týchto podmienok platia obdobne.
 6. Prevádzkovateľ môže užívateľský účet Registrovaného užívateľa zrušiť, pokiaľ Registrovaný užívateľ tento účet dlhšie než 1 rok nevyužíva alebo v prípade, ak Registrovaný užívateľ hrubým spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok.
 7. Osobné údaje Registrovaného užívateľa dobrovoľne poskytnuté pri registrácii v Internetovom obchode budú spracované za účelom uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní vyššie uvedených služieb, ktorá je tiež právnym základom spracovania údajov pre daný účel spracúvania. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov Registrovaného užívateľa sú uvedené na osobitnej podstránke Internetového obchodu.

 

XI. Zmluvné vzťahy s Podnikateľmi

 1. Ak Podnikateľ odmietne prevziať tovar, ktorý mu Predávajúci v súlade so Zmluvou dodal, je Podnikateľ okamihom odmietnutia v omeškaní s prevzatím tovaru a vzniká mu povinnosť zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny tovaru za každý deň omeškania až do prevzatia tovaru. Zmluvnou pokutou ani jej zaplatením nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s odmietnutím Podnikateľa prevziať tovar, najmä nárok na náhradu nákladov spojených s dopravou tovaru späť do skladu Predávajúceho a s uskladnením tovaru.
 2. V prípade omeškania Podnikateľa so zaplatením ceny tovaru je Podnikateľ povinný vedľa zákonného úroku z omeškania zaplatiť Predávajúcemu aj zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia. Tým nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody vzniknutej Predávajúcemu v dôsledku omeškania Podnikateľa.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu, najmä ak Podnikateľ v minulosti bezdôvodne odstúpil od predtým uzatvorenej Zmluvy, odmietol prevziať tovar alebo inak zneužil svojich práv vo vzťahu k Predávajúcemu, a to až do okamihu doručenia tovaru Podnikateľovi. Ak Podnikateľ zaplatil cenu za tovar vopred prostredníctvom platby platobnou kartou on-line, Predávajúci je povinný vrátiť mu takto zaplatenú cenu bez zbytočného odkladu rovnakým spôsobom, akým od neho Predávajúci takto zaplatenú cenu prijal.
 4. Podnikateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci berie na vedomie, že pri používaní Internetového obchodu a uzavretí Zmluvy dochádza k spracúvaniu osobných údajov. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov Kupujúceho a Registrovaného užívateľa sú uvedené na osobitnej podstránke Internetového obchodu.
 2. Tieto obchodné podmienky sú voľne dostupné na stránkach Internetového obchodu a Kupujúcemu je umožnená ich archivácia a reprodukcia, a to najmä vytlačením príslušnej internetovej stránky, stiahnutím a uložením súboru vo formáte Portable Document Format (pdf) alebo uložením súboru obsahujúce tieto obchodné podmienky, ktorý Predávajúci zašle Kupujúcemu v prílohe e-mailu potvrdzujúceho uzavretie Zmluvy.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť. Zmenené podmienky Predávajúci sprístupní na stránkach Internetového obchodu. Voči Kupujúcemu je účinné vždy to znenie obchodných podmienok, ktoré je prílohou e-mailu obsahujúceho vyhotovenie Zmluvy. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 4. V prípade, že niektorá časť týchto obchodných podmienok bude neplatná alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ostatné ustanovenia zostávajú touto neplatnosťou nedotknuté.
 5. Prílohou týchto obchodných podmienok je formulár pre odstúpenie od Zmluvy.
 6. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 07. 10. 2021.

 

Formular na odstupenie od zmluvy alebo uplatnenie reklamacie

FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY